Klinisk Diætist Susanne Ross

Handelsbetingelser

1. Generelt

Følgende abonnementsbetingelser er gældende for medlemskaber hos
Diætistklinikken på Lolland-Falster Vestensborg Alle 1, 2, 4800 Nykøbing
Falster, CVR-nr. 29219648 (herefter Din Diætist). Din Diætist er en del af
Diætistklinikken på Lolland-Falster.
Aftaler om abonnement indgået i Din Diætists klinik og via Din Diætists digitale
kanaler (internet/app) indgås mellem en privatperson (herefter medlemmet) og
Din Diætist.

2. Abonnement

2.1 Vilkår for oprettelse af abonnement

Ved oprettelsen af abonnement skal medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-
mail, dansk telefonnummer, reg. nr., konto-/kortnummer og CPR-nummer. Hvis
kontakt- eller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks
meddeles Din Diætist. Det er medlemmets ansvar, at Din Diætist til hver en tid
har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

2.2 Abonnementstyper

Oversigt over Din Diætists til enhver tid gældende medlemskabstyper samt
særlige vilkår, regler, tilkøb og tillægstjenester for de enkelte medlemskabstyper
findes på Din Diætists hjemmeside: https://diaetist.dk/priser/
Et abonnement hos Din Diætist giver mulighed for en eller flere samtaler
afhængigt af abonnementstype på en af Din Diætists fysiske klinik eller som
online konsultation.
Et abonnement hos Din Diætist er et løbende abonnement, der fortsætter, indtil
abonnementet opsiges (se 6.1 opsigelse). Et abonnement er personligt og må
ikke benyttes af andre end medlemmet. Abonnement giver medlemmet adgang
til at benytte de services, der er omfattet af abonnementet.
Abonnementet kan benyttes fra den aftalte startdato, som fremgår af
købskvitteringen.

2.3. Umyndige
Hvis medlemmet er under 18 år eller umyndiggjort, skal medlemmet, for at
oprette et abonnement, møde op på Din Diætists klinik med sin værge eller
benytte en digital løsning anvist af Din Diætist. I forbindelse med indgåelse af
abonnement skal begge parter fremvise gyldig billede-legitimation. Værgen

indestår for den mindreårige og hæfter for ethvert krav, som Din Diætist måtte
have mod medlemmet i medfør af abonnementet.

2.4 Anden betaler end medlemmet
Ved oprettelse af abonnement, hvor en anden end medlemmet betaler (herefter
anden betaler), skal medlemmet og anden betaler begge møde op på Din
Diætists klinik med gyldig billede-legitimation eller benytte en digital løsning
anvist af Din Diætist.
Anden betaler er, ud over de faste månedlige udgifter for abonnementet, som
anden betaler har påtaget sig at betale for, også forpligtiget til at betale de ekstra
udgifter og gebyrer, der evt. påløber i forbindelse med abonnementet. Anden
betaler hæfter for ethvert krav, som Din Diætist måtte have mod medlemmet i
medfør af abonnementet.

2.5 Medlemmets ændring af medlemskabstype
Medlemmet har til enhver tid mulighed for at skifte til anden type abonnement
(se. pkt. 2.2) uden gebyr. Ændringen vil træde i kraft ved næstkommende
månedsskifte. Ændring af abonnementstype kan dog ikke ske i forbindelse med
en opsigelsesperiode.

3 Din Diætists hjemmeside

Din Diætist er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed til, nedbrud i og fejl
eller tekniske problemer ved Din Diætists App eller hjemmeside, herunder i
forbindelse med bestilling og afmelding af tider m.v.

4. Betaling

Medlemmet skal betale månedligt for løbende abonnement og eventuelle øvrige
gebyrer og ydelser i henhold til Din Diætists til enhver tid gældende priser. Det
samme gælder for værger eller andre, som har påtaget sig et juridisk ansvar for
abonnementet; herunder anden betaler. Et løbende abonnement hos Din Diætist
kræver, at medlemmet er tilmeldt en af Din Diætists anvist betalingstjeneste til
automatiske betalinger.
Den månedlige betaling for abonnementet og øvrige gebyrer/ydelser forfalder
løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart, hvor første
abonnementsperiode samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding.
Medlemmet er ansvarligt for, at abonnementet, gebyrer og ydelser betales

rettidigt. Den automatiske betaling for abonnementet begynder ved kommende
månedsskifte. Betalingen forfalder dagen inden en ny periode start.

4.1.  Automatiske betalinger
Det er kun muligt at betale abonnementet automatisk i henhold til de vilkår, der
gælder om benyttelse af en af Din Diætist anvist betalingstjeneste.
Det er medlemmets/anden betalers ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt
betalingstjenesten til automatiske betalinger. Hvis aftalen ikke er oprettet korrekt,
kan Din Diætist opkræve det til enhver tid gældende gebyr jf. Din Diætists
prisside.

4.2 Manglende eller for sen betaling
Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via e-
mail. Din Diætist opkræver rykkergebyr efter Din Diætists gældende takster.
Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Din Diætist ret til uden
varsel at blokere abonnementet, så medlemmet ikke kan afholde samtaler med
diætisten. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har Din Diætist ret til uden
yderligere varsel at ophæve abonnementet og til at opkræve andre udeståender
til betaling straks.
Din Diætist forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at
opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at
indberette dårlige betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår.
Gebyret fastsættes af Din Diætist eller af Din Diætists eksterne
samarbejdspartnere.

4.3 Refundering af tilgodehavender
I tilfælde af et tilgodehavende hos Din Diætist, vil Din Diætist som hovedregel
godskrive sådanne beløb i det fremadrettede abonnement. Hvis abonnementet
er ophørt og medlemmet/anden betaler mener at have et beløb til gode, skal
vedkommende rette henvendelse til Din Diætists kundeservice via
kontaktformularen på Din Diætists hjemmeside. Refundering kun kan ske til
danske bankkonti.

5. Ændringer

5.1. Ændring af abonnementsbetingelser

Din Diætist kan løbende foretage ændringer af abonnementsbetingelserne.
Ændringer vil blive meddelt i god tid via Din Diætists digitale kanaler. Såfremt
der er tale om væsentlige ændringer for medlemmet, underretter Din Diætist
medlemmet om ændringen med minimum 30 dages skriftligt varsel pr. e-
kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at
opsige abonnementet i overensstemmelse med pkt. 6.1.

5.2 Ændring af abonnementstyper
Din Diætist kan løbende foretage ændringer i udbudte abonnementstyper,
tjenester og produkter. Din Diætist varsler medlemmet herom med minimum 30
dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden.
Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse
med pkt. 6.1.5.3 Prisændringer
Din Diætist kan løbende foretage prisændringer. Din Diætist kan foretage
regulering af abonnementsprisen som følge af stigninger i forbrugerprisindekset
det forgangne år. Videre kan sådanne ændringer foretages, såfremt de er et
resultat af øgede udgifter forbundet med drifts og sikkerhedsmæssige forhold
eller udefrakommende omkostninger relateret til Din Diætists levering af ydelser
til medlemmet såsom imødekommelse af myndighedskrav, nye eller ændrede
lovkrav, omkostninger til leverandører eller imødekommelse af løbende inflation
samt som følge af udvidelser af eller ændringer i Din Diætists abonnementer og
tjenester. Såfremt Din Diætist foretager sådanne prisændringer, underretter Din
Diætists medlemmet herom med minimum 30 dages skriftligt varsel via e-
kommunikation til prisændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed
for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1.

5.4 Gebyrændringer
Din Diætist kan løbende indføre nye gebyrer eller ændre gebyrer omfattet af
abonnementsbetingelserne. Sådanne gebyrer kan eksempelvis indføres eller
reguleres som følge af øgede omkostninger for Din Diætist til håndtering af
kundehenvendelser eller håndtering af kundebetalinger, herunder som følge af
omlægninger af Din Diætists forretningsgange. Ændringerne vil fremgå i god tid
af Din Diætists til enhver tid gældende prisliste samt Din Diætists digitale
kanaler. Såfremt Din Diætist indfører nye gebyrer underretter Din Diætist
medlemmet herom med minimum 30 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation
til gebyrets ikrafttræden. Såfremt der sker en stigning i et eksisterende gebyrs

størrelse på over 10%, underretter Din Diætist medlemmet herom med 30 dages
skriftligt varsel pr. e-kommunikation inden, en sådan stigning træder i kraft.

6 Opsigelse/ophævelse

6.1 Medlemmets opsigelse
Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til
udgangen af en måned. Hvis medlemmet fx opsiger sit medlemskab den 15.
maj, ophører medlemskabet således den 30. juni. Ved opsigelse af
medlemskabet skal fornavn, efternavn oplyses. En opsigelse kan ske via
selvbetjening på Din Diætists hjemmeside eller via henvendelse til Din Diætists
e-mail susanne@dindiaetist.dk.
Medlemmet modtager en kvittering for gennemførelsen af opsigelsen fra Din
Diætist. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, påhviler det
medlemmet/anden betaler at bevise, at vedkommende har opsagt
medlemskabet.
6.2 Påsigelse af abonnement med bindingsperiode
Hvis medlemmet har tegnet abonnement med bindingsperiode, kan
medlemskabet tidligst opsiges med virkning fra udgangen af den måned, hvor
bindingsperioden udløber. Efter bindingsperiodens udløb kan medlemskabet
opsiges i henhold til pkt. 6.1.

6.3 Din Diætists opsigelse
Din Diætist kan til enhver tid opsige medlemmets abonnement med 1 måneds
varsel til udgangen af en måned. Hvis Din Diætist fx opsiger medlemmets
medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni.

6.4 Din Diætists ophævelse
Din Diætist har ret til at ophæve medlemmets abonnement, hvis medlemmet
væsentligt misligholder sine forpligtelser over for Din Diætist. For sen eller
manglende betaling af et skyldigt beløb, (medvirken til) misbrug af abonnement
eller login-oplysninger.

7. Fortrydelsesret

Ved køb af et medlemskab har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den
dag, aftale om medlemskabet blev indgået. Hvis fristen udløber på en helligdag,
lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan medlemmet
vente til den følgende hverdag med at udøve fortrydelsesretten.
Hvis medlemmet gør brug af abonnement inden fortrydelsesfristen er udløbet,
så bortfalder fortrydelsesretten.
For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal medlemmet inden udløbet af
fortrydelsesfristen give Din Diætist en utvetydig erklæring herom. Dette kan bl.a.
ske ved, at medlemmet henvender sig til Din Diætist på e-mail
susanne@dindiaetist.dk . Medlemmet/anden betaler har bevisbyrden for, at
vedkommende har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om
dette.

8. Behandling af persondata

Når et abonnement oprettes i Din Diætist, samt når medlemmet benytter sig af
Din Diætists øvrige tjenester eller foretager tilkøb, indsamler Din Diætist diverse
personlige oplysninger om medlemmet i overensstemmelse med den til enhver
tid gældende persondatapolitik.

9. Klageadgang

Hvis medlemmet vil klage over sit køb af abonnement, skal medlemmet
henvende sig til Din Diætist på e-mail.
Medlemmet har desuden mulighed for at klage over sit køb af medlemskab hos
Din Diætist ved at indbringe en klage for Center for Klageløsning, Nævnenes
Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Medlemmet kan klage til Center for
Klageløsning via www.forbrug.dk.
Medlemmet kan også vælge at indbringe sin klage via EU’s online klageportal
(”Onlineplatformen”) på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.
Onlineplatformen indeholder informationer om mulighederne for en udenretlig
tvistbilæggelse af en klage. Medlemmet kan kun anvende Onlineplatformen,
hvis medlemmet er forbruger bosiddende i et andet EU-land.

10. Ansvar og ansvarsbegrænsning

10.1. Ansvar i henhold til dansk ret

Parterne er ansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige
regler. Din Diætist er dog ikke ansvarlig for tab og skade, der skyldes simpel
uagtsomhed, ligesom Din Diætist ikke er ansvarlig for indirekte tab.

10.2. Kompensations- og erstatningskrav
Medlemmet er ikke berettiget til at rejse krav om erstatning eller kompensation,
hvis medlemmets muligheder for at benytte Din Diætist klinik er nedsat som
følge af istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder, skader/beskadigelse,
reparationer, sundhedsmæssige eller hygiejnemæssige tiltag eller andre
driftsmæssige handlinger igangsat af Din Diætist. Din Diætist er forpligtet til at
tilbyde medlemmet, at samtalerne kan foretages online i den periode, hvor
medlemmet ikke kan benytte sig af Din Diætists fysiske klinikker.

10.3. Force Majeure
Såfremt Din Diætist ikke kan opfylde sine forpligtelser overfor medlemmet som
følge af forhold, der ligger uden for Din Diætists kontrol, og som Din Diætist ikke
kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af (force majeure), suspenderes
parternes forpligtelser over for hinanden i den periode, force majeure-forholdet
består. Medlemmet kan således ikke ophæve abonnementet i den pågældende
periode, men medlemmet kan opsige medlemskabet på almindelig vis. Såfremt
medlemmet har forudbetalt medlemskab og Din Diætist ikke kan opfylde sine
forpligtelser over for medlemmet i en periode som følge af force majeure, kan
medlemmet ikke kræve et sådan forudbetalt abonnement helt eller delvist
refunderet eller kompenseret straks for en sådan periode. Hvis abonnement
fortsat er i kraft efter udløbet af den nævnte periode, vil Din Diætist modregne
værdien af det forudbetalte abonnement for perioden i efterfølgende fakturering
af medlemmet.

11. Lovvalg og værneting

Alle køb omfattet af disse abonnementsbetingelser er underlagt dansk ret.
Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de
danske domstole.

12. Kontaktinformation

Ved spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er medlemmet velkommen til at
kontakte Din Diætist via kontaktformular på Din Diætists hjemmeside.

Hvad er formålet med kostplanen? Ex. vægttab
Hvor meget motion dyrker du i hverdagen ?
Har du nogle sygdomme som kostplanen skal tage højde for ex. diabetes, forhøjet kolesterol etc. ?
Er der noget mad du ikke bryder dig om, som du synes jeg skal tage hensyn til i planen ?